Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Hazera Seeds B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden vormen de exclusieve en volledige overeenkomst tussen Koper en Hazera met betrekking tot het onderwerp van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en gelden voor alle Offertes, Inkooporders en Orderbevestigingen in verband met Producten, tenzij en voor zover Partijen vooraf uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
De toepasselijkheid van alle algemene inkoopvoorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen /uitdrukkelijk uitgesloten.
Door het openen van de Productverpakking of het gebruik van de Producten en/of het plaatsen van een Inkooporder aanvaardt Koper de integrale Algemene Voorwaarden onvoorwaardelijk. Indien Koper het oneens is met een voorwaarde hiervan dient hij zich te onthouden van het openen van de Productverpakking en het gebruik van de Producten.
Hazera kan deze Algemene Voorwaarden zonder kennisgeving herzien. Om die reden wordt Koper verzocht om bij ieder bezoek aan de website van Hazera deze pagina te openen en door te lezen. Gebruik van de Producten na wijziging van deze Algemene Voorwaarden betekent aanvaarding van de herziene voorwaarden. De huidige versie van deze Algemene Voorwaarden is bijgewerkt per maart 2021.

Artikel 2. Definities

Met “Koper” wordt bedoeld de natuurlijke of rechtspersoon die een verkoopovereenkomst met Hazera sluit voor het kopen van Producten.
Met “Hazera” wordt bedoeld Hazera Seeds Ltd, statutair gevestigd te Berurim (Israël) of -in voorkomend geval- Hazera Seeds B.V., statutair gevestigd in Nederland, te Made, (4921 PM) aan Schanseind 27, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Breda (dan wel alle dochterondernemingen wereldwijd).
Hazera en Koper kunnen hierna gezamenlijk Partijen en afzonderlijk Partij worden genoemd.
Met “Incoterms” wordt bedoeld de voorwaarden inzake internationale handel die bekend staan als Incoterms en die van tijd tot tijd in hun meest recente versie door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (ICC) gepubliceerd worden.
Met “Intellectueel Eigendomsrecht” wordt bedoeld alle huidige en toekomstige eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot (i) kwekersrechten of aanvragen hiervoor en informatie met betrekking tot genotypering; (ii) alle octrooien en octrooiaanvragen, tezamen met alle heruitgiften, voortzettingen, gedeeltelijke voortzettingen, herzieningen, uitbreidingen en heronderzoeken hiervan; (iii) modelrechten, auteursrechten, (iv) handelsmerken, handelsnamen, logo’s en servicemerken, tezamen met alle vertalingen, aanpassingen, afleidingen en combinaties daarvan en alle aanvragen, registraties en vernieuwingen in verband hiermee; (v) alle bedrijfsgeheimen en vakkennis; en (vi) alle andere eigendomsrechten, industriële rechten en alle andere vergelijkbare rechten, geregistreerd of niet-geregistreerd, wereldwijd (“Handelsmerken”).
Met “Orderbevestiging” wordt bedoeld de schriftelijke bevestiging van acceptatie door Hazera van een Inkooporder, per brief, fax of e-mail of – indien dit niet het geval is – iedere andere brief of handeling waardoor een dergelijke bevestiging bewezen wordt, zoals het versturen van een pro forma-factuur of vervoersdocument.
Met “Offerte” wordt bedoeld de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op een specifieke verkoop van de Producten die door Hazera aan Koper is voorgesteld.
Met “Plantmateriaal” wordt bedoeld alle planten en gedeelten van planten en gewassen die uit de Producten geproduceerd of gecultiveerd worden.
Met “Producten” wordt bedoeld door Hazera aan Koper geleverde zaden en/of plantmateriaal.
Met “Bewerking” wordt bedoeld iedere behandeling van de Producten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bewerkingen ter verbetering van de verzaaibaarheid, kiemkracht en kwaliteit van de planten en het voorkomen van plagen en/of ziekten.
Met “Prijslijst” wordt bedoeld de verkoopprijzen van Producten die Hazera van tijd tot tijd publiceert en/of verspreidt.
Met “Inkooporder” wordt bedoeld een door Koper bij Hazera geplaatste schriftelijke opdracht (inclusief per elektronisch verzonden post) tot koop van Producten.

Artikel 3. Offertes, Inkooporders en Orderbevestiging

Alle door Hazera gedane Offertes zijn vrijblijvend en vervallen na vijf werkdagen of na een andere door Hazera in de betreffende Offerte aangegeven termijn (indien van toepassing).
Door Koper geplaatste Inkooporders dienen te voldoen aan de in de Offerte vermelde voorwaarden en dienen door middel van een Orderbevestiging bevestigd te worden. Er kunnen daarom geen rechten of verplichtingen tussen Hazera en Koper ontstaan voordat de Orderbevestiging verstrekt is. Koper heeft geen recht om na een Orderbevestiging door Hazera een Inkooporder te annuleren of te verminderen.
Orderbevestiging wordt uitdrukkelijk afhankelijk gesteld van de aanvaarding door Koper van de hierin vermelde voorwaarden.
Inkooporders die door Koper geplaatst worden, dienen voorzien te zijn van een gedetailleerd rapport met betrekking tot alle vergunnings- en reglementaire voorschriften waaraan voldaan dient te worden op grond van de toepasselijke wetten van het land van levering in verband met de invoer van de Producten in dat land, waaronder welke informatie, specificaties en documenten bij de betreffende autoriteiten ingediend moeten worden en eventuele procedures die gevolgd moeten worden om de invoer mogelijk te maken. Koper zal tevens Hazera voorzien van informatie betreffende eventuele benodigde certificaten, fytosanitaire aangelegenheden, invoerdocumenten of facturen.
Hazera is niet aansprakelijk voor vertragingen of het niet-afhandelen van een Inkooporder als gevolg van, of in verband met, het tekortschieten van Koper in de nakoming van een van zijn verplichtingen op grond van dit Artikel 3. Koper is aansprakelijk voor eventueel verlies of eventuele schade die Hazera lijdt als gevolg van of in verband met een dergelijke niet-nakoming.

Artikel 4. Levering

Levering vindt plaats op grond van de voorwaarden die vermeld worden op de factuur of op enig ander toepasselijk document. Wanneer een Incoterm genoemd wordt, is de definitie hiervan in overeenstemming met de laatste versie van Incoterms. Indien Koper de levering van de Producten niet binnen een redelijke termijn na ontvangst van bericht van Hazera dat deze klaar zijn voor levering aanvaardt, kan Hazera de Producten op kosten van Koper weggooien of opslaan.
Levertermijnen zijn niet bindend, zijn enkel bij benadering en dienen niet als gegarandeerd beschouwd worden. Aangezien zaden normaal gesproken naar aanleiding van een Inkooporder geproduceerd en verwerkt worden en aangezien het zaadproductieproces aanzienlijke inherente onzekerheden voor wat betreft de hoeveelheden en de kwaliteit van het eindproduct kent, zijn Inkooporders die door Hazera geaccepteerd en/of bevestigd zijn desalniettemin altijd afhankelijk van de beschikbaarheid op de beoogde leverdatum, en Hazera zal geen aansprakelijk gesteld kunnen worden voor Inkooporders waaraan niet is voldaan. Hazera zal Koper in kennis stellen indien zij om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om de Producten te leveren of op tijd te leveren.
Hazera is in geen geval aansprakelijk voor schade, boetes, verlies, letsel of kosten ten gevolge van vertraging of het mislukken van verzending en/of levering.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud en Risico op Verlies

Het risico op verlies van de Producten gaat bij levering over op Koper overeenkomstig de overeengekomen leveringsvoorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zal de verzending altijd voor rekening en risico van Koper plaatsvinden.
Zoals overeengekomen tussen Partijen en tot wat maximaal door de wet is toegestaan blijven de door Hazera geleverde Producten en Plantmateriaal het eigendom van Hazera totdat Koper de volledige koopprijs betaald heeft.
De Producten zullen te allen tijde door Koper dusdanig opgeslagen en/of gebruikt worden dat de kwaliteit ervan niet wordt aangetast en dat de Producten gemakkelijk geïdentificeerd kunnen worden als eigendom van Hazera.
Het is Koper niet toegestaan om de Producten te verpanden of anderszins te bezwaren of eventuele derden enig zekerheidsrecht op de Producten te verlenen.
Indien de wetgeving van het land waar de Producten geleverd worden voorziet in ruimere mogelijkheden van eigendomsvoorbehoud naast de in dit Artikel genoemde mogelijkheden, worden dergelijke mogelijkheden geacht door Partijen te zijn overeengekomen. Koper erkent en stemt ermee in dat overeenkomstig dit Artikel 5 het eigendomsvoorbehoud van Hazera ten aanzien van de Producten en/of het Plantmateriaal een opschortende voorwaarde aan de kant van Hazera is voor prestaties op basis van een Inkooporder.

Artikel 6. Prijzen en Betaling

Alle prijzen die door Hazera op de Prijslijst en/of in een Offerte vermeld worden zijn in de valuta waarin zij luiden, exclusief extra heffingen en kosten, waaronder (maar niet beperkt tot): administratiekosten, transport- en verzekeringskosten, kosten voor (kwaliteits-)certificering, BTW, accijnzen, gebruiks- of omzetbelasting en andere belastingen, rechten en heffingen die door Koper tegen het geldende tarief betaald dienen te worden. Indien Hazera namens Koper belastingen moet betalen of andere verplichte betalingen namens Koper moet doen, dient Koper Hazera het volledige bedrag van dergelijke belastingen en betalingen terug te betalen.
Alle in de Prijslijst vermelde prijzen zijn onderhevig aan aanpassingen door Hazera, en Hazera behoudt zich het recht voor om deze prijzen eenzijdig aan te passen. Nieuwe prijzen vervangen eerder vermelde en/of geoffreerde prijzen.
Hazera dient binnen 30 dagen na factuurdatum de volledige betaling voor de Producten te ontvangen, tenzij anders vermeld en overeengekomen. Indien aan het einde van die periode geen betaling is ontvangen, is Koper in verzuim, in welk geval Koper Hazera een vertragingsrente van 1 (één) % per maand over het uitstaande bedrag verschuldigd is, vanaf de datum van verzuim en totdat het volledige bedrag (hoofdsom en rente) betaald is.
Indien betaling in termijnen door Partijen is overeengekomen zal, indien een betalingstermijn niet tijdig wordt betaald, het gehele resterende bedrag onmiddellijk opeisbaar zonder dat daarvoor ingebrekestelling noodzakelijk is. De voorwaarden van de laatste zin van lid 3 (vertragingsrente) zijn, zonder af te wijken van de algemene strekking van het voorafgaande, van overeenkomstige toepassing.
5. Tenzij uitdrukkelijk vooraf door Hazera goedgekeurd, dienen facturen volledig en zonder enige aftrek, inhouding of verrekening betaald te worden.
6. Onverminderd alle andere rechten of rechtsvorderingen die Hazera op grond van deze Algemene Voorwaarden of de wet ter beschikking staan, behoudt Hazera zich het recht voor om de uitvoering onder iedere Inkooporder of andere overeenkomst met Koper op te schorten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het uitstellen van leveringen, totdat alle uitstaande betalingen die Koper Hazera op grond van enige overeenkomst verschuldigd is, volledig voldaan zijn.

Artikel 7. Verzuim, Opschorting, Beëindiging en Zekerheid

Indien Koper er niet in slaagt om tijdig of volledig aan één of meer van zijn verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden te voldoen dan, onverminderd elk ander recht of elke andere rechtsvordering die Hazera op grond van deze Algemene Voorwaarden of de wet ter beschikking staan:

– Is Hazera bevoegd om eventuele verdere uitvoering van de Inkooporders of enige andere overeenkomst met Koper via een schriftelijke kennisgeving aan Koper op te schorten of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen.

– Kan Hazera volledige vooruitbetaling van alle uitstaande bedragen eisen en/of om voldoende zekerheid van Koper vragen, bijvoorbeeld in de vorm van een door een gerenommeerde bankinstelling uitgegeven bankgarantie of kredietbrief met betrekking tot de prestaties van Koper.

Daarnaast behoudt Hazera zich het recht voor om volledige vooruitbetaling van alle uitstaande bedragen te eisen en/of voldoende zekerheid voor nakoming van betaling door Koper te verlangen alvorens de verplichtingen van Hazera uit te voeren, indien Hazera redelijke gronden heeft om aan te nemen dat Koper zijn verplichtingen op grond van alle bevestigde Inkooporders niet volledig of tijdig zal (kunnen) nakomen.
Indien Koper (a) in staat van faillissement is geraakt of eventuele vrijwillige actie begint, of indien door een persoon een petitie bij de rechtbank is ingediend in verband met een faillissement, bewind, opheffing, ondercuratelestelling, reorganisatie, ontbinding of enige andere insolventieprocedure van Koper, of een vereffenaar, curator, gerechtelijk bewaarnemer, verplichte manager, permanente of tussentijdse bewindvoerder voor Koper wordt aangesteld met betrekking tot alle of een deel van zijn activa, en een dergelijke actie niet binnen 30 dagen na aanvang opgeheven of ingetrokken wordt, of (b) zijn bedrijf voor een periode van 14 dagen staakt, of (c) surséance van betaling wordt verleend, of (d) een algemene toewijzing van zijn activa ten behoeve van de schuldeisers maakt, zullen al zijn betalingsverplichtingen direct opeisbaar zijn en zal Hazera bevoegd zijn om eventuele verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te beëindigen, onverminderd haar recht om schadevergoeding van Koper te vorderen ten aanzien van alle schade en kosten als gevolg hiervan of enig ander beschikbaar rechtsmiddel in te stellen dat op grond van de wet beschikbaar is.

Artikel 8. Incassokosten

Indien Koper in verzuim is geraakt of tekortschiet in één of meer van zijn betalingsverplichtingen zijn alle incassokosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van Koper.

Artikel 9. Beperkte Garantie

Koper erkent dat de door Koper verkregen resultaten van talrijke factoren en variabelen afhangen, zoals de teeltplaats en de omstandigheden vóór en tijdens de teelt, met in begrip van maar niet beperkt tot de opslag van Producten, het klimaat, het soort bodem, gewasbeheer en methoden om de gewassen te beschermen, en op geen enkele wijze verzekerd of gegarandeerd zijn. Koper is als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en adequaatheid van het gebruik van de Producten onder de verschillende omstandigheden en/of voor de verschillende doeleinden, en Hazera aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de verkoopbaarheid of geschiktheid van het Product voor een bepaald gebruik of doel.
Opslag van de Producten is, zonder af te wijken van de algemene strekking van het voorafgaande, van essentieel belang voor het behoud van hoogwaardige zaadkwaliteit, kracht en houdbaarheid voor toekomstig gebruik. Lage temperatuur en laag vochtgehalte van het zaad (in open verpakkingen) zijn de twee meest doeltreffende manieren om de zaadkwaliteit tijdens de opslag te behouden. Groentezaden moeten in een ruimte met een relatieve luchtvochtigheid lager dan 35% en zo dicht mogelijk in de buurt van 10°C zonder fluctuaties bewaard worden.

3. Behalve wat op de zaadverpakkingen afgedrukt dient te worden om aan de betreffende wettelijke vereisten te voldoen (waarbij de afgedrukte informatie betrekking heeft op de zaden op het moment van verkoop door Hazera en niet noodzakelijkerwijs daarna en louter statistische informatie bevat) en voor zover als maximaal door de wet is toegestaan, verwerpt Hazera hierbij alle garanties, mondeling of schriftelijk, expliciet of impliciet, inclusief met betrekking tot enig technisch advies en of zaden vrij zijn van zaadoverdraagbare ziekten en ggo’s, ook wat betreft verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.
Alle garanties van de kant van Hazera vervallen indien Koper anderszins handelt of de Producten op een andere manier gebruikt dan aangegeven in deze Algemene Voorwaarden van verkoop en levering. Daarnaast vervallen alle garanties en zal Hazera niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een product dat op enige wijze opnieuw is verpakt, bewerkt, geconditioneerd en/of gemanipuleerd door Koper of door Hazera of door een derde op verzoek van Koper.
Koper erkent dat de door Hazera geleverde Producten niet geschikt zijn voor menselijke consumptie of als diervoeding.

Artikel 10. Voorwaarden ten aanzien van Gebreken en Klachten

Koper dient de gekochte Producten bij levering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te inspecteren. Hierbij dient Koper na te gaan of de geleverde Producten voldoen aan de bevestigde Inkooporder of enige andere overeenkomst tussen Partijen (indien aanwezig), d.w.z.:

– of de juiste Producten zijn geleverd;

– of de hoeveelheid geleverde Producten overeenkomt met de bevestigde Inkooporder of met enige andere schriftelijke overeenkomst tussen Partijen (indien aanwezig);

Koper dient Hazera binnen 3 werkdagen na levering schriftelijk in kennis te stellen van zichtbare gebreken of tekortkomingen, onder vermelding van het lotnummer, pakbon en/of factuurgegevens, alsmede ondersteunend bewijs (foto’s, deskundigenrapporten, etc.) Alle klachten dienen vergezeld te gaan van de beweerde foutieve Producten en hun verpakking.
Koper is verplicht om niet-zichtbare of verborgen gebreken binnen 3 werkdagen na ontdekking schriftelijk aan Hazera mede te delen, onder vermelding van het lotnummer, pakbon en/of factuurgegevens. De in lid 2 hierboven vermelde instructies zijn hierbij eveneens van toepassing.
Klachten dienen op een dusdanige manier te worden omschreven dat Hazera of een derde namens Hazera deze kunnen verifiëren, inclusief door het verlenen van toegang tot het (de) relevante veld(en) voor inspectie. Koper dient hiervoor een administratie bij te houden met betrekking tot het gebruik van de Producten en, in het geval van wederverkoop van de Producten, met betrekking tot de betreffende kopers. Indien Koper geen klacht indient binnen de hiervoor aangegeven termijn of overeenkomstig de hierboven aangegeven instructies wordt de klacht niet behandeld en komen de rechten die Koper wellicht had te vervallen.

Artikel 11. Informatieverstrekking

Door of namens Hazera verstrekte informatie, in wat voor vorm dan ook, is zonder enige garantie of verplichting. Omschrijvingen, illustraties en alle andere informatie in reclamepublicaties zoals websites, catalogi en brochures, huidige gemiddelde resultaten van specifieke experimenten, (deze zijn noch uitputtend noch noodzakelijkerwijs accuraat,) zijn enkel bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en niet als een kwaliteitsindicatie of garantie en vormen geen expliciete of impliciete garantie en mogen niet als een advies, richtlijn, aanbeveling of verklaring worden beschouwd. Hazera wijst iedere aansprakelijkheid op basis van dergelijke informatie af voor afwijkende resultaten verkregen van het Plantmateriaal. Koper dient onafhankelijk te bepalen of de Producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik en/of gebruikt kunnen worden in plaatselijke en groeiomstandigheden. Zonder van de algemene strekking van het voorafgaande af te wijken kan Hazera niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie die verstrekt wordt met betrekking tot resistenties (zoals hieronder beschreven).
Resistenties. Resistente rassen kunnen onder hoge plaagdruk en/of onder schadelijke milieuomstandigheden en/of als gevolg van nieuw ontstane biotypen, pathotypen, rassen of stammen van de plaag bepaalde ziektesymptomen of schade vertonen.

Bovendien kunnen voor tomatenzaden een bodemtemperatuur van boven 27°C en andere stressfactoren ertoe leiden dat de nematodenresistentie gebroken wordt.

Raadpleeg voor meer informatie over resistenties de definities van de ISF (Internationale Vereniging voor Zaaizaadcontrole) via http://www.worldseed.org/our-work/plant-health/plant-disease-and-resistance, die in deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen door middel van een verwijzing en waarvan een kopie op verzoek verkrijgbaar is ten kantore van Hazera.

Artikel 12. Overmacht

Zonder af te wijken van Artikel 4, tweede lid, kan Hazera in het geval van overmacht en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist de uitvoering van een Inkooporder of enige andere overeenkomst tussen Partijen geheel of gedeeltelijk opschorten, of, in het geval dat de overmacht voortduurt, deze geheel of gedeeltelijk beëindigen. In geen geval zal Hazera aansprakelijk zijn voor of verplicht zijn tot enige schadevergoeding jegens Koper in verband met een dergelijke opschorting of beëindiging.
2. Onder ‘overmacht’ wordt verstaan: iedere omstandigheid die Hazera redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien en/of waarop Hazera geen invloed heeft en waardoor levering van enige of alle Producten redelijkerwijs niet mogelijk is. Overmacht omvat, maar is niet beperkt tot: extreme weersomstandigheden, natuurrampen, maatregelen door of verordeningen van een regering, oorlog, terreurdaden of oproer, vernieling van de productie-installaties of materialen door brand, epidemieën, uitvallen van openbare voorzieningen of openbaar vervoer, algemene stakingen of stakingen bij Hazera, volledig of gedeeltelijk gebrek aan grondstoffen en andere goederen en diensten die nodig zijn om de Producten te kunnen leveren, onvoorziene vertragingen van leveranciers of andere derden waarvan Hazera afhankelijk is en vervoersproblemen.
Indien de overmacht langer dan 90 dagen duurt, hebben beide Partijen het recht de betreffende Inkooporders te beëindigen door de andere Partij hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 13. Geoorloofd Gebruik (Licentie) van de Producten en Productinformatie

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving verleent Hazera Koper een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en beperkte licentie, zonder een recht tot sublicentie, om voor de duur van de overeenkomst de Producten te gebruiken, uitsluitend voor de productie van een enkele oogst. Bovendien is het wijzigen, verwerken of opnieuw verpakken van de Producten streng verboden. Gebruik van de Producten is verder beperkt zoals uiteengezet in Artikel 16 (Geen Reproductie en/of Vermenigvuldiging).
Zonder van de in Artikel 16 genoemde termen af te wijken en overigens voor zover als toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is het Koper niet toegestaan om de Producten of het Plantmateriaal voor enig onderzoek, veredeling, moleculaire of genetische analyse, oogst, zaad(re)productie, verspreiding en/of vermenigvuldiging of voor enig ander doel dan de commerciële productie van of teelt van Plantmateriaal overeenkomstig dit Artikel 13 te gebruiken.
Het is Koper niet toegestaan om Producten aan een andere (rechts)persoon te leveren voor productie of teelt, noch om Producten aan en/of namens een (rechts)persoon te distribueren, verkopen, over te dragen, in sub-licentie te geven, te bezwaren, verpanden of als zekerheid aan te bieden, tenzij uitdrukkelijk vooraf en schriftelijk goedgekeurd door Hazera en onder de voorwaarden die Hazera kan opleggen.
In het geval dat Koper Producten aan een derde verkoopt of overdraagt, dient Koper de in Artikel 9, 10, 11, 12, 14 en 16 genoemde verplichtingen uitdrukkelijk aan deze derde op te leggen. Koper zal deze verplichtingen in de overeenkomst met die betreffende derde opnemen omwille van Hazera, die zich hierop kan beroepen in gerechtelijke procedures wanneer deze verplichtingen door die derde geschonden worden. Gebeurt dit niet, dan heeft Koper de verantwoordelijkheid om Hazera te verdedigen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle schadeclaims van die betreffende derde.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

Alle voordelen en alle risico’s in verband met het gebruik van de Producten worden uitsluitend door Koper overgenomen. Indien het bedoelde gebruik commercieel is, dient Koper een passende verzekering tegen ontoereikende resultaten te sluiten.
Hazera is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens Koper voor enige bijzondere, toevallige, indirecte, incidentele of gevolgschade of schadevergoeding bij wijze van straf, ongeacht de onderliggende rechtstheorie, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van winst, rendement, goodwill, opbrengst, productie, contracten of kansen.
In ieder geval en voor zover maximaal door de wet is toegestaan, zullen de enige aansprakelijkheid van Hazera en de exclusieve rechtsmiddelen van Koper (of een eventuele derde) voor enig verlies, onkosten of schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van de Producten, naar keuze van Hazera, beperkt zijn tot kosteloze vervanging van de Producten of een bedrag gelijk aan de factuurprijs van de Producten (exclusief btw).
Zonder afwijking van Artikel 10 dient elke vordering tot aansprakelijkheid of schadevergoeding binnen 12 maanden na levering van de betreffende Producten aan Koper te worden ingediend, waarna het recht van Koper om dergelijke vorderingen in te stellen en de aansprakelijkheid van Hazera met betrekking tot de Producten vervallen.
Koper is verplicht om alle schade, kosten of onkosten zoveel mogelijk te beperken.
Hazera aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid, expliciet of impliciet, voor schade veroorzaakt door gebruik van de Producten dat in strijd is met deze Algemene Voorwaarden of andere door Hazera verstrekte instructies voor veilig gebruik.
Koper begrijpt hierbij de in deze Algemene Voorwaarden uiteengezette beperkte aansprakelijkheid van Hazera en gaat hiermee expliciet akkoord.

Artikel 15. Vrijwaring

Koper zal Hazera en de met haar verbonden ondernemingen en dochterondernemingen (huidige en voormalige), bestuurders, functionarissen, werknemers en consultants vrijwaren tegen, schadeloos stellen voor en verdedigen tegen alle vorderingen, acties, procedures en rechtszaken en eventuele aansprakelijkheden, schadevergoedingen, schikkingen, sancties, boetes, kosten en onkosten (met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke advocatenkosten) opgelopen door of toegekend tegen Hazera als gevolg van of in verband met het handelen of nalaten van Koper in strijd met enige voorwaarde van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst tussen Partijen, waaronder gebruik van de Producten en/of Plantmateriaal voor andere doeleinden dan die hierin zijn toegestaan, en/of verzuim, nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Koper.

Artikel 16. Geen Reproductie en/of Vermenigvuldiging

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving legt Hazera Koper een strikte beperking op van de verkoop en het bezit van de Producten met als enig doel het kweken van een enkel gewas of het delen van planten voor verkoop of het gebruik als een plantaardig natuurproduct. Koper is niet gerechtigd om de Producten en/of afgeleide componenten te gebruiken voor nadere vermenigvuldigings- en/of reproductiedoeleinden, noch is het Koper toegestaan om in verband met de Producten zonder de expliciete voorafgaande toestemming van Hazera (naar eigen goeddunken van Hazera):
I) deze voor vermenigvuldiging te bewerken en/of gebruiken,
II) deze te koop aan te bieden,
III) deze te verkopen, en/of
IV) deze in of uit te voeren en/of
V) deze in voorraad te houden voor bovenstaande of vergelijkbare doeleinden.
Bovenstaande omvat alle in wezen afgeleide rassen van een ras dat door Hazera geleverd wordt.
Koper zal volledig meewerken aan door Hazera uitgevoerde inspecties en zal Hazera (en/of derden die namens haar optreden) direct toegang tot zijn onderneming verlenen, waaronder met name de kassen en administratieve faciliteiten en kweekvoorzieningen, zodat Hazera inspecties kan uitvoeren (of kan laten uitvoeren) om de naleving van de bovengenoemde eisen te controleren en in het algemeen ter controle van eventuele inbreuk op de rechten van Hazera of schending van deze Algemene Voorwaarden of enig andere overeenkomst tussen Partijen. Met de term ‘onderneming’ worden tevens alle activiteiten bedoeld die namens Koper door derden worden uitgevoerd. Zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van bovenstaande zal Koper op verzoek van Hazera rechtstreekse toegang verlenen tot alle administratieve bestanden in verband met het relevante moedermateriaal. Koper zal bovenstaande verplichtingen tevens aan zijn eigen kopers opleggen.

Artikel 17. Intellectuele Eigendomsrechten

Koper erkent en stemt ermee in dat, behoudens de overeenkomstig Artikel 13, eerste lid verstrekte licentie, het exclusieve recht op, de eigendom van en de exclusieve aanspraak op alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Producten, het Plantmateriaal of afgeleide mutaties, rassen, essentieel afgeleide rassen of biologisch of ander daaruit verkregen of hierin opgenomen materiaal, met inbegrip van maar niet beperkt tot genetica, eigenschappen, technologie en/of al haar eigenschappen, alsook de Handelsmerken van Hazera, te allen tijde exclusief aan Hazera toekomen en het volledig eigendom van Hazera of de met haar verbonden ondernemingen, dochterondernemingen of licentiehouders zijn.
Indien en voor zover als, op grond van het toepasselijk recht, Koper de eigenaar is of als de eigenaar kan worden beschouwd van het Intellectuele Eigendomsrecht op de Producten, Plantmateriaal of eventuele mutaties, rassen, essentieel afgeleide rassen of daaruit verkregen of hierin opgenomen (biologisch) materiaal, met inbegrip van maar niet beperkt tot genetica, eigenschappen, technologie en/of al haar eigenschappen, verbindt Koper zich ertoe om al deze Intellectuele Eigendomsrechten kosteloos aan Hazera over te dragen en toe te wijzen. Al deze Intellectuele Eigendomsrechten worden hierbij door Koper aan Hazera overgedragen en toegewezen, en Hazera accepteert een dergelijke overdracht. Koper machtigt hierbij Hazera om een dergelijke overdracht onder toepasselijk recht te registreren en anderszins uit te voeren of te voltooien en zal, op verzoek van Hazera, medewerking verlenen om alle door Hazera noodzakelijk geachte handelingen uit te voeren om een dergelijke overdracht te kunnen registreren, te bewerkstelligen en te voltooien.
Koper verplicht zich om geen handelsmerk, handelsnaam, bedrijfsnaam, domeinnaam, symbolen of rasaanduiding die identiek is aan of een verwarrende overeenkomst vertoont met de Handelsmerken, bedrijfsnaam of domeinnaam van Hazera, of symbolen of rasaanduiding die in bezit zijn van Hazera of haar gelieerde of dochterondernemingen te gebruiken of te laten registreren.
Koper mag de Handelsmerken van Hazera voor geen enkel doel gebruiken, tenzij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Hazera.
Koper zal Hazera zijn volledige medewerking verlenen om de rechten van Hazera tegen een inbreuk hierop te verdedigen.

Artikel 18. Geen Genetische Gemodificeerde Organismes (GGO’s)

Tenzij de Producten specifiek als ggo worden aangegeven, zijn de zaden van de aan Koper geleverde rassen verkregen met behulp van traditionele kweekmethoden zonder gebruikmaking van technieken van genetische modificatie die leiden tot genetisch gemodificeerde organismen zoals omschreven in Richtlijn 2001/18 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu. Aangezien niet uitgesloten kan worden dat goedgekeurde genetisch gemodificeerde planten ook door derden in de productiegebieden van zaaizaad geteeld worden, is het technisch niet mogelijk om de accidentele aanwezigheid van GG-gewassen volledig te voorkomen en te garanderen dat de geleverde zaadpartijen vrij van sporen van GG-gewassen zijn. Hazera wijst elke garantie in dit opzicht af.

Artikel 19. Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden illegaal, ongeldig of niet-afdwingbaar in een rechtsgebied is of wordt, zal dit niet de geldigheid en afdwingbaarheid in dat rechtsgebied van andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de geldigheid en afdwingbaarheid in andere rechtsgebieden van die of enige andere bepaling hiervan aantasten. Daar waar bepalingen van enig toepasselijk recht die in een dergelijke illegaliteit, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid resulteren niet toegepast behoeven te worden, wordt hiervan door elke Partij van afgezien voor zover maximaal is toegestaan, zodat deze Algemene Voorwaarden geldige en bindende overeenkomsten worden geacht te zijn in overeenstemming met de voorwaarden hiervan. Daar waar dergelijke bepalingen niet kunnen worden opgeheven worden de door de ongeldigverklaring geraakte bepalingen vervangen door een geldige bepaling die het doel van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert. Waar nodig dienen Partijen redelijk overleg te plegen over de tekst van die nieuwe bepaling.

Artikel 20. Beslechting van Geschillen

Alle geschillen die voortkomen uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden zullen in eerste instantie beslecht worden door de bevoegde burgerlijke rechter in de plaats waar Hazera statutair gevestigd is, tenzij een andere rechter bevoegd is overeenkomstig de krachtens Artikel 21 van toepassing zijnde dwingende wetgeving en tenzij Hazera en Koper anderszins zijn overeengekomen.

Artikel 21. Toepasselijk recht

Partijen komen onherroepelijk overeen dat deze Algemene Voorwaarden en enig ander geschil of vordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Voorwaarden of de inhoud of totstandkoming hiervan beheerst worden door en opgevat dienen te worden in overeenstemming met de wetten van het land waarin Hazera statutair gevestigd is. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 22. Anti-omkoping

Koper zal te allen tijde handelen in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en regels. Zonder afbreuk te doen aan bovenstaande garandeert Koper dat hij en iedereen die namens hem handelt te allen tijde de van toepassing zijnde lokale, provinciale, nationale en internationale wet- en regelgeving in verband met de ethische gedragsnormen, met inbegrip van maar niet beperkt tot wet- en regelgeving op het gebied van mensenrechten (met inbegrip van maar niet beperkt tot mensenhandel, dwangarbeid en slavernij), arbeidsomstandigheden (met inbegrip van maar niet beperkt tot werktijden, minimumloon, verbod op kinderarbeid, vrijheid van vereniging, discriminatie), milieubescherming, duurzame ontwikkeling, concurrentiebeperkende of frauduleuze praktijken, omkoping en onwettige betalingen en corruptie, de Anti-corruptiewetten (omschreven als de Amerikaanse Wet inzake corrupte activiteiten in het buitenland (1977), als aangepast, de Britse Anti-corruptiewet, de Franse Wet nr. 2016-1691 inzake transparantie, corruptiebestrijding en economische modernisering), andere toepasselijke wetgeving inzake de bestrijding van corruptie, fraude en smeergeld en alle daaronder afgekondigde regels en reglementen zoals van tijd tot tijd gewijzigd, zal naleven, en erop zal toezien dat de met hem verbonden ondernemingen, bestuurders, functionarissen, werknemers, eigenaren (zowel direct als indirect als gerechtigd), dienstverleners en iedere (rechts)persoon onder zijn zeggenschap deze zullen naleven.

Koper zal ervoor zorgen dat zijn bedrijfsvoering overeenstemt met de voorschriften en principes van de Limagrain Group (waartoe Hazera behoort), weergegeven in de Ethische Principes en Gedragscode van Limagrain (‘Limagrain Ethical Principles and Code of Conduct’), zoals van tijd tot tijd gewijzigd (beschikbaar via https://www.limagrain.com/data/medias/4920/style/default/Limagrain_CodeofConduct_GB_11_2019.pdf).

Artikel 23. Slotbepalingen

Deze Algemene Voorwaarden vervangen eerdere versies daarvan en zijn van toepassing op alle Inkooporders die zijn gesloten na de datum waarop zij op de website van Hazera onder www.hazera.com gepubliceerd zijn.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hazera mag Koper zijn rechten en verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden of een Inkooporder niet aan derden overdragen.
Koper stemt ermee in dat Hazera te allen tijde het recht heeft om door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Koper zijn rechten en verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden of een Inkooporder aan derden over te dragen.