Productspecificaties

Welke productspecificaties hanteert Hazera ?

Deze productspecificaties voor de kiemkracht van precisiezaad, raszuiverheid en gezondheid van zaden zijn gebaseerd op de door de Euroseeds aanbevolen standaardwaarden.

PRODUCT- & KWALITEITSSPECIFICATIES EN TERMINOLOGIE

Technische aansprakelijkheidsbeperking
Deze website van Hazera is met de grootste zorg samengesteld. Hazera B.V. en zijn vertegenwoordigers kunnen echter geen garantie geven dat de verstrekte informatie, met inbegrip van doch niet beperkt tot rasbeschrijvingen en technische adviezen, compleet en accuraat is en geschikt is voor alle door de gebruiker bepaalde doeleinden.
Technische gegevens en aanbevelingen zijn gebaseerd op proefnemingen van Hazera en algemene ervaringen. Alle informatie wordt uitsluitend verstrekt ter ondersteuning van professionele telers en gebruikers, die altijd rekening dienen te houden met lokale condities en specifieke omstandigheden die kunnen afwijken. Deze aanbevelingen geven dus geen garantie voor een succesvolle teelt. Hazera accepteert dan ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige schade of verlies voortkomend uit het gebruik van deze site.

EUROSEEDS PRODUCTSPECIFICATIES VOOR PRECISIEZAAD IN GROENTEZADEN
(Aangezien dit een onofficiële vertaling is, dient u bij een verschil tussen deze en de Engelse tekst de Engelse tekst als leidend te beschouwen. De vertaler kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van deze vertaling).

Deze productspecificaties voor de kiemkracht van precisiezaad, raszuiverheid en gezondheid van zaden zijn gebaseerd op de door de Euroseeds aanbevolen standaardwaarden.

Deze productspecificaties zijn niet bedoeld als absolute minimum standaardwaarden bij levering. Als de kwaliteitsbeoordelingen door Hazera lagere waarden geven dan aangegeven in de productspecificaties, dan zal Hazera haar potentiële afnemers hierover informeren. Deze informatie is bedoeld om professionele gebruikers van het zaad te informeren over welke zaadkwaliteit verwacht mag worden, opdat zij hun eigen afweging en beslissing kunnen maken of het zaad voldoet aan hun behoefte.

EUROSEEDS PRODUCTSPECIFICATIES VOOR GROENTEZADEN

De teelt van groenten is een intensieve en gespecialiseerde activiteit. Vanwege de voortdurende vraag naar een betere kwaliteit, hebben groentetelers en plantenkwekers een steeds hogere kwaliteit nodig van het uitgangsmateriaal.
De groeiende vraag naar specifieke zaadproductvormen en meer informatie over zaadkwaliteit vloeit voort uit de behoefte om opkomst en het benodigde aantal bruikbare planten te kunnen beïnvloeden.

Zaad is een natuurproduct. Dit betekent dat de vaak wisselende milieuomstandigheden van invloed zijn op het uiteindelijke resultaat. Het geven van exacte informatie omtrent de opkomst en andere eigenschappen van het zaad is daarom veelal niet mogelijk. Om zoveel mogelijk aan de wensen van onze afnemers te kunnen voldoen, heeft Hazera kwaliteitsnormen voor de verschillende zaadcategorieën vastgesteld.
De vermelde kiemcijfers zijn minimum normen van Hazera en zijn gebaseerd op ISTA-methodieken en -toleranties.

ALGEMENE DEFINITIES

Normaal zaad
In het algemeen heeft normaal zaad geen extra bewerkingen ondergaan. Het wordt per gewicht en/of per stuk verkocht, al naar gelang het product. Normaal zaad voldoet aan de normen van de Europese Gemeenschap.

Precisiezaad
Precisiezaad heeft extra bewerkingen ondergaan. Het heeft een uniforme grootte en hoge kiemkracht. Precisiezaad wordt per stuk verkocht.

Priming
Onder priming wordt verstaan een activering van het kiemproces met als doel de opkomst na zaai te versnellen en/of uniformeren. Geprimed zaad wordt per stuk verkocht.

Pilleren
Onder pilleren wordt verstaan het veranderen van de vorm van het zaad door omhulling met een materiaal. Belangrijkste doel is om gelijkheid in afmeting en vorm te verbeteren en zo het zaad beter verzaaibaar te maken. Tevens kunnen additionele stoffen zijn toegevoegd. Gepilleerd zaad wordt per stuk verkocht.

Filmcoating
Filmcoating is een volledig dekkende, doorgaans gekleurde laag om het zaad. De oorspronkelijke zaadvorm blijft behouden. Additionele stoffen kunnen zijn toegevoegd. Zaad dat een filmcoatingbehandeling, die een insecticide bevat, heeft ondergaan is doorgaans te herkennen door een kleurcode. Zaad met filmcoating wordt per stuk verkocht.

Hechtcoating
Hechtcoating is een proces waarmee de toegepaste gewasbeschermingsmiddelen nagenoeg stofvrij aan het zaad worden gehecht. Een kleurstof kan zijn toegevoegd.

Kiemkracht
Het aangegeven kiemkrachtcijfer geldt op het moment van verzending. Kiemkrachtcijfers zijn gebaseerd op verkrijging volgens ISTA-voorschriften.

Raszuiverheid
De raszuiverheid is gedefinieerd als het percentage van de planten van een zaadpartij dat voldoet aan de rasbeschrijving.

EUROSEEDS PRODUCTSPECIFICATIES VOOR RASZUIVERHEID VAN PRECISIEZADEN: zie pdf-bijlage onderaan deze pagina.

EUROSEEDS PRODUCTSPECIFICATIES VOOR PRECISIEZAAD EN PILLEN: zie pdf-bijlage onderaan deze pagina.

EUROSEEDS AANBEVELINGEN VOOR ZAADGEZONDHEID

Om aan de richtlijn 2002/55/EC van de Raad van de Europese Unie genoemde norm ‘voldoende gezond’te voldoen, gebruikt Hazera diverse risicobeheersingsstrategieën om zaadoverdraagbare ziekten te beheersen en te voorkomen. Deze kunnen zaadgezondheidstoetsen, beschermde zaadteelt, veldinspecties, zaadbehandelingen en andere effectieve zaadontsmettingsmethodieken omvatten, maar hoeven hier niet toe beperkt te zijn.

ISHI-Veg heeft een Handleiding Zaadgezondheidstoetsen waarin de meest actuele protocollen voor het testen van zaadgezondheid wordt beschreven. Hazera volgt de door ISHI-Veg aanbevolen minimale grootte van een representatief monster voor zaadgezondheidstesten.

Informatie over de ISHI-Veg zaadgezondheid testprotocollen en aanbevolen minimale monstergrootte, kan gevonden worden op de web site link:
http://www.worldseed.org/isf/ishi_vegetable.html.

ZAADKWALITEIT EN ZAADGEZONDHEID

Hazera B.V. voldoet tenminste aan alle wettelijke vereisten voortvloeiend uit wetgeving met betrekking tot de marketing en verkoop van standaardzaad van groentegewassen.
Om de hoogst mogelijke zaadkwaliteit en service te leveren werkt Hazera volgens een aantal kwaliteitssystemen die zijn ontworpen om zijn activiteiten te beheren en te inspecteren. De uitvoering van het Hazera kwaliteitsborgingssysteem staat onder controle van Naktuinbouw, de officiële Nederlandse keuringsdienst voor groente- en bloemzaden.
De laboratoria van Hazera in Made (NL) zijn getoetst volgens de norm NAL (“Naktuinbouw Authorised Laboratory”), voor routinematige kiemkrachtbepalingen, het testen van genetische en fysieke zuiverheid en de opsporing van specifieke zaadoverdraagbare ziekten.
Verder heeft Hazera toestemming van Skal, de inspectie-instantie voor biologische productie in Nederland, om biologisch geproduceerde zaden op de markt te brengen onder het EKO kwaliteitslabel.
De kwaliteitssystemen worden op reguliere basis geaudit, zowel intern als extern.
Hazera besteedt de grootst mogelijke zorg aan de zaadproductie. We kunnen echter niet garanderen dat deze zaden altijd aan de gestelde verwachtingen beantwoorden en/of geheel vrij zijn van zaadoverdraagbare ziekten. Elke aansprakelijkheid wordt derhalve uitgesloten, met name die met betrekking tot zulke ziekten maar niet hiertoe beperkt. Elke schade voortvloeiend uit het gebruik van deze zaden is beperkt tot de aankoopprijs van deze zaden, en de gebruiker kan geen enkele claim leggen bij Hazera of zijn distributeur(s) voor enige andere (gevolg)schade.
Hazera doet veel onderzoek naar resistenties tegen plagen en ziekten. De resistentiecodering die Hazera toepast is gebaseerd op de richtlijnen voor resistentiecodering zoals vastgesteld door de International Seed Federation. In het algemeen willen wij benadrukken dat de specifieke kenmerken van plagen en ziekteverwekkers in de tijd en van plaats tot plaats kunnen variëren, dat deze kenmerken afhankelijk zijn van milieu-omstandigheden en dat nieuwe biotypen of nieuwe ziekteverwekkers kunnen ontstaan die de resistentie kunnen doorbreken.